Skattekontrolloven med kommentarer

Bogen indeholder en grundig lovkommentar til den nye og moderniserede skattekontrollov

Skattemyndighedernes kontrol af skatteyderne, herunder skattemyndighedernes kontrolhjemler og skatteydernes oplysningspligter har siden starten af det tyvende århundrede med den første statsskattelov givet anledning til adskillige både faglige som retspolitiske diskussioner. Såvel den økonomiske som den generelle udvikling i samfundet har nødvendiggjort utallige lovændringer og lovrevisioner gennem tiden, og den tidligere skattekontrollov blev især op gennem ”nullerne” i stigende grad kritiseret fra flere sider og kaldt for et lovgivningsmæssigt ”kludetæppe”.

Folketinget lyttede dog til den vedvarende kritik og ved lov nr. 1535 af 19. december 2017 blev den tidligere skattekontrollov moderniseret, forenklet og præciseret.

Den nye skattekontrollov er dels blevet mere overskuelig og dels lettere tilgængelig, idet der i forbindelse med omskrivningen af skattekontrolloven er sket en bedre systematisk opdeling af loven. Opdelingen er foretaget i følgende fire afsnit og ti kapitler:

  • Afsnit I, kapitel 1, angår den almindelige pligt til at give skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst, og kapitel 2, 3 og 4 angår de særlige oplysninger, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.
  • Afsnit II indeholder reglerne om oplysningspligt efter anmodning. Kapitel 5 angår den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning og kapitel 6 angår tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivning i finansielle virksomheder. I kapitel 7 samles bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering.
  • Afsnit III indeholder i kapitel 8 regler om administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt, og i kapitel 9 og 10 er reglerne om straf og straffeproces.
  • Afsnit IV indeholder regler om ikrafttræden m.v.  

Målgruppe

Bogen er yderst relevant for ansatte i Skattestyrelsen, Skatteministeriet, Skatteankestyrelsen, for advokater og revisorer, samt til undervisningsformål på diverse skatteuddannelser.

223,95  USD
Buy printed book
 
Edition1
Printed pages600
Publish date17 Dec 2019
Languagedan
ISBN print9788761940155